Czynności notarialne

Notariusz

Zgodnie z ustawą notariusz jest osobą zaufania publicznego, powołaną do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym

 

Czynności notarialne

Czynności notarialne dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

 

Zgodnie z art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne;
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  3. sporządza poświadczenia;
  4. doręcza oświadczenia;
  5. spisuje protokoły;
  6. sporządza protesty weksli i czeków;
  7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.