Dokumenty

W celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego przedstawiamy spis podstawowych dokumentów, które należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy.

Wskazane poniżej dokumenty są podstawą sporządzenia danej umowy, nie można jednak wykluczyć konieczności dostarczenia innych, nie wymienionych poniżej, dlatego przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego zalecamy skontaktować się z Naszą Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów i doprecyzowania szczegółów transakcji.

 

Dokumenty niezbędne w oryginałach:

I. Zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu:

 • podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego i inne,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (do pobrania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym dla położenia nieruchomości)

II. Nabycie nieruchomości w drodze spadku lub zasiedzenia:

 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.

III. Nabycie nieruchomości w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku dokonanej od 2007r.:

 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.

IV. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu:

 • podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego lub przydział, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub inne,
 • aktualny odpis księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona(do pobrania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym dla położenia nieruchomości.)

V. Nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w drodze spadku:

 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn

VI. Nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w drodze darowizny od 2007r.:

 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.

VII. Zbycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

 • podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego lub inne,
 • aktualny odpis księgi wieczystej (do pobrania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym dla położenia nieruchomości)
 • zaświadczenie z Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku,
 • wypis z rejestru gruntów

Dodatkowo:

 • wypis z rejestru gruntów wraz z wypisem z mapy ewidencyjnej (w przypadku odłączenia istniejącej działki do nowej księgi wieczystej)

VIII. Sprzedaż działki powstałej w wyniku podziału:

 • ostateczną decyzję dotyczącą podziału nieruchomości
 • wyciąg w wykazu zmian danych ewidencyjnych wydany przez starostwo powiatowe wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej zbiorczy ( dla nowopowstałych działek) wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla zbywanej nieruchomości wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”
 • w celu zmiany w księdze wieczystej – określenia nieruchomości jako zabudowanej niezbędny jest wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczonym budynkiem wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”

IX. Umowy majątkowe małżeńskie:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa.

X. Oświadczenie spadkowe:

 • odpis skrócony aktu zgonu oraz dane osobowe pozostałych spadkobierców.

 

Wszystkie dokumenty potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do notariusza wcześniej, czyli przed umówionym terminem jej dokonania. Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności. Dokumenty powinny być złożone w oryginale.

 

W celu dokonania dowolnej czynności notarialnej należy posiadać przy sobie:

 • w przypadku osoby fizycznej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu) oraz znać numer NIP, jeżeli osoba działa jako pełnomocnik należy posiadać pełnomocnictwo,
 • w przypadku osoby prawnej niezbędne dodatkowo są: aktualny odpis z KRS oraz umowa spółki